Breville - PromocjePoznaj nasze promocje. Atrakcyjne rabaty czekają.

Regulamin Autoryzowanego Serwisu DLF Sp. z o.o. (dalej „Serwis”)

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową objętej uprawnieniami z rękojmi lub niezgodności towaru z umową objętej gwarancją mogą Państwo zgłosić odpowiednie żądanie do Biura Obsługi Klienta DLF za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów – listownie lub osobiście: ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, telefonicznie: +48 58 781 43 63, elektronicznie: bok@dlf.pl.
 2. Serwis rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu zasadności roszczenia reklamacyjnego, Serwis udziela odpowiedzi na reklamację Klienta.
 3. Jeżeli towar okaże się niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany na nowy wolny od wad.
 4. Gdy Klient w ramach reklamacji zażąda naprawy, Serwis dokona naprawy towaru w rozsądnym czasie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia do Serwisu. Jednakże w przypadku konieczności zastosowania trudno dostępnych części zamiennych termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na dostawę części z fabryki Producenta.
 5. W przypadku żądania wymiany towaru, nowy Produkt zostanie do Klienta wysłany w rozsądnym czasie od chwili, w której Serwis został poinformowany przez Klienta o braku zgodności towaru z umową.
 6. Serwis może jednak dokonać wymiany, mimo że Klient żąda naprawy towaru, lub dokonać naprawy w miejsce żądania wymiany towaru, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli naprawa i wymiana towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Serwis może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, o czym powiadomi Klienta, wraz z informacją o przysługujących Klientowi uprawnieniach dotyczących odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
 8. Klient zobowiązany jest udostępnić Serwisowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Klient zobowiązany jest do przygotowania towaru do jego odbioru przez Serwis lub upoważnioną osobę świadczącą usługi pocztowe i przewozowe. W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, Serwis zaleca kontakt z Biurem Obsługi Klienta DLF, które organizuje transport/wysyłkę towaru na koszt Serwisu w dwie strony, jak równie określi, które akcesoria powinny być dosłane wraz z towarem. Może się również okazać, że naprawa nie będzie wymagała dostarczenia towaru będącego urządzeniem do Serwisu, a będzie mogła zostać wykonana zdalnie. W celu ustalenia innych zasad dostarczenia i odbioru towaru, należy skontaktować się z Gwarantem telefonicznie lub elektronicznie.
 9. Przesyłki reklamacyjne do serwisu powinny być kierowane na adres:

  DLF serwis

  ul. Pucka 5

  81-036 Gdynia

 10. Rekomendujemy, by udostępniając towar przedsiębiorcy zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy wybiorą Państwo zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło".
 11. Brak spełnienia przez Państwa rekomendacji określonych w punktach 8 i 10 powyżej nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji ani nie spowoduje ewentualnych roszczeń ze strony DLF w tym zakresie.
 12. Towar należy przysyłać z otrzymanymi akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania, po uprzednim telefonicznym ustaleniu z Biurem Obsługi Klienta DLF. Do towaru dołącza się dokładny opis niezgodności towaru z umową wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana niezgodność występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę niezgodności towaru z umową i realizację danej reklamacji. Dodatkowo powinni Państwo określić swoje oczekiwania reklamacyjne zgodnie z pkt. 3 powyżej.
 13. Do reklamowanego towaru winni Państwo dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie.
 14. W przypadku, gdy towar dostarczony do Serwisu nie uzasadnia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, a niezgodność towaru z umową wynikła z winy Kupującego, Serwis skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności Serwis – wedle Państwa wyboru - może dokonać naprawy dostarczonego towaru na Państwa wyraźne zlecenie (naprawa pozagwarancyjna) po uprzednim zaakceptowaniu przez Państwa kwoty naprawy i kosztów transportu bądź odesłać urządzenie na Państwa koszt bez wykonywania dodatkowych czynności.
 15. W przypadku nieodebrania przez Państwa towaru w terminie 30 dni od daty jego odesłania z Serwisu i mimo wezwania do jego odbioru, Serwis jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Państwa urządzenia. Opłata ta, w wysokości 10 zł brutto za każdy dzień przechowywania urządzenia, będzie naliczana od 31 dnia liczonego od daty zwrócenia urządzenia do Serwisu.
 16. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:

  a) w przypadku reklamacji składanych przez konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

  b) w przypadku reklamacji składanych przez pozostałe podmioty – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 17. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 01.01.2023 r.